07-10-2015

Hoe realiseren we dit alles?

Een belangrijke vraag en dan met name als het gaat om de financiële onderbouwing. Want geld is tegenwoordig een groot probleem.  Podium frysKlassiek is een non-profit organisatie waarvan het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Onze enige bronnen van inkomsten zijn de recettes uit de concerten, subsidies en sponsorgelden en giften van de  ‘Vrienden’.

De recettes: ook deze inkomsten zijn – helaas-  bescheiden. We hebben te maken met een dunbevolkte regio, zodat de mogelijkheden om middels heel veel concerten veel mensen te bereiken, gering zijn.  Dat dit ook zijn weerslag heeft op de mogelijkheid om sponsoren te trekken die flink willen investeren, is dan ook het logische gevolg (nog afgezien van de huidige recessie). Toch zijn we druk doende om, met het leggen van de nadruk op kwaliteit van zowel de programmering als ook van de uitvoerende musici, te proberen meer sponsorgeld te verkrijgen.

De subsidies van gemeenten, van de Provincie Fryslán en van stichtingen, fondsen en andere organisaties zijn voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Indien er concerten buiten Friesland worden gegeven  worden natuurlijk andere provincies en gemeenten benaderd.  Tot nu toe zijn de concerten van het Warnser Bach Ensemble en die van It Kryst Kollektyf  financieel haalbaar gebleken.

De Vrienden
Podium frysKlassiek wil meer zijn dan alleen maar een concertorganisatie. We willen ook muziek-liefhebbers op een persoonlijke manier betrekken bij datgene wat we doen.
Een belangrijk aspect is dat ook de Vrienden d.m.v. giften een financiële bijdrage leveren en zo een bron van inkomsten kunnen vormen. Het is één van de speerpunten van ons beleid om onze Vrienden-tak het komend jaar verder te ontwikkelen, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.